Miljö

Harö med omgivande öar utgör en unik skärgårdsmiljö med ett rikt fågelliv och många ovanliga växter. Att värna om vår miljö är därför en viktig uppgift för föreningen.

Öppna landskap: Vi stöttar och kommunicerar ‘röjarhelger’ och andra initiativ som handlar om att minska igenväxandet av det som tidigare varit odlad mark.

Främmande arter: En stor population av olovligen införd mufflon och dovhjort utgör ett allvarligt hot mot den unika floran på våra öar. Vi genomför sedan 2018 en årlig viltinventering i syfte att följa upp om uppmaningen till öns markägare och jägare om ökad avskjutning faktiskt leder till en minskad population. Vildsvin har sedan några år etablerat sig på närbelägna öar (Runmarö) men har hittills inte siktats på våra öar.

Sophantering: Vi bevakar och kommunicerar hur kommunen sköter hanteringen hushållssopor, grovsopor och återvinning. Information om hämtning av grovsopor och hämtveckor för hushållsavfall hittar ni under ”viktiga datum” en liten bit ner på 1:a sidan.

Infrastrukturprojekt: Horsstensleden har sedan tidigt 90-tal (då kallad Rödkobbsleden) kommit upp som ett förslag på ny framtida farled genom Stockholms skärgård in till Stockholms hamn. Efter kraftfulla protester i över ett års tid stoppades de senaste planerna av regeringen i juni 2019.

Viltinventering på Harö

På HHIF´s årsstämma 2018-07-09 fick styrelsen i uppdrag att försöka vidta åtgärder för att öka avskjutningen av mufflon och dovvilt inom föreningens intresseområde, samt att …
Läs mer

HHIF remissvar Horsstensleden

HHIF Styrelse har engagerat sig i frågan om Horstensleden och lämnat följande remissvar. En artikel i tidningen Skärgården beskriver planerna.  En mer övergripande presentation finns i den slutrapport …
Läs mer
1 2 3 4 5