Resultat viltinventering 2019

Vid årets inventering ställde 31 personer (jämfört med 40 personer 2018) upp för att räkna vilt under 3 timmar en lördagskväll, 19 personer på Storö och 12 personer på Harö.

Totalt observerades 161 djur. 63 djur observerades på Storö (alla dovvilt) och 98 på Harö, varav 88 mufflon. Förra året observerades 189 djur. 35 djur på Storö (alla dovvilt) och 154 på Harö, varav 114 mufflon.

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. För en jämförelse mellan åren så bör man beakta att vi hade en sämre täckning detta år.

En annan felkälla är att det är omöjligt att veta om vissa djur räknats mer än en gång eftersom dom rör sig under observationstiden. Ett par uppenbara fall av dubbelräkning är bortrensade ur summeringen av observerade djur.

Hur går vi vidare?

Det är viktigt att inse att det totala antalet djur sannolikt är betydligt högre än de 161 observerade djuren. Vid en jämförelse med resultatet från förra årets inventering så kan vi nog konstatera att det inte verkar ha skett någon dramatisk minskning av viltet på våra öar under det gångna året.

Ett stort tack till all de som satte av en lördagskväll för att genomföra inventeringen.

Pär Dehlin