Miljö

Harö med omgivande öar utgör en unik skärgårdsmiljö med ett rikt fågelliv och många ovanliga växter. Att värna om vår miljö är därför en viktig uppgift för föreningen.

Öppna landskap: Vi stöttar och kommunicerar ’röjarhelger’ och andra initiativ som handlar om att minska igenväxandet av det som tidigare varit odlad mark.

Främmande arter: En stor population av olovligen införd mufflon och dovhjort utgör ett allvarligt hot mot den unika floran på våra öar. Vi genomför sedan 2018 en årlig viltinventering i syfte att följa upp om uppmaningen till öns markägare och jägare om ökad avskjutning faktiskt leder till en minskad population. Vildsvin har sedan några år etablerat sig på närbelägna öar (Runmarö) och har vid några tillfällen även siktats på våra öar.

Sophantering: Vi bevakar och kommunicerar hur kommunen sköter hanteringen hushållssopor, grovsopor och återvinning. Information om hämtning av grovsopor och hämtveckor för hushållsavfall hittar ni under ”viktiga datum” en liten bit ner på 1:a sidan.

Infrastrukturprojekt: Horsstensleden har sedan tidigt 90-tal (då kallad Rödkobbsleden) kommit upp som ett förslag på ny framtida farled genom Stockholms skärgård in till Stockholms hamn. Efter kraftfulla protester i över ett års tid stoppades de senaste planerna av regeringen i juni 2019.

Aktuella remisser

Föreningen arbetar för närvarande med yttranden på Region Stockholms sjötrafikutredning och Värmdö Kommuns översiktsplan 2022-2035.
Läs mer
1 2 3 4 5 6