Aktuella remisser

Föreningen är remissinstans för frågor som gäller större förändringar i markanvändning, sjötrafik och liknande frågor som berör vårt område.

Region Stockholm: Sjötrafikutredningen

I höstas lämnade föreningen remissvar på Region Stockholms utredning om den framtida sjötrafiken (Sjötrafikutredningen del 1. 2019-0440) där vi liksom flera andra remissinstanser presenterat en rad kritiska anmärkningar mot förslaget. Regionen har tagit till sig kritiken och har utarbetat ett nytt förslag som är ute på remiss som föreningen avser att granska och avge yttrande om senast 2021-09-30. 

Värmdö kommun: Översiktsplan 2022-2035

En annan remiss gäller Värmdö kommuns arbete med att uppdatera översiktsplanen (ÖP 2022-2035), ett dokument som anger kommunens viljeinriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. I översiktsplanen visas de övergripande strukturerna för bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer med ställningstagande för hur dessa strukturer bör utvecklas. Förslaget är f.n. föremål för samråd och HHIF avser att avge remissyttrande över planen senast 2021-07-04.

Om du har synpunkter på frågor som vi bör ta upp i våra remissvar, kontakta styrelsen.