Om öarna

Här lägger vi upp intressant information om vårt närområde.

Öarna präglas av läget i ytterskärgården. Skärgårdsområdet har stora kulturhistoriska värden. Harö by och omgivande marker är en kulturmiljö av riksintresse. I området bor ett 40-tal fastboende. Förutom i planlagda områden på Storö, Hasselö och Dämpluckskobben är befintlig bebyggelse främst koncentrerad till Hasselkobben och norra Harö. Haröskärgården trafikeras året runt av skärgårdstrafiken. Haröskärgården ingår i riksintresset för naturvården och hyser flera nyckelbiotoper. Lekområden för gädda och skyddsvärda grundområden finns utpekade vid Gummerholmen och viken på norra Lisslö. Storö naturreservat och Dävelsöfjärdens naturreservat har inrättats för friluftslivet och är samtidigt skydd av naturmiljön. Öområdet är värdefullt för fiskreproduktion. Det finns fredningsområden för fisk i Norrsundet mellan Harö och Storö samt i vattenområdet nordost om Storö. Kring Norrsundet finns skyddade naturhamnar. Det finns däremot inga anläggningar för friluftsliv och turism i området.

Nedladdningsbara Harö-kartor

Karta med lokala namn och gångstigar utmärkta

HHIF’s karta från 2021-05-03

Karta med lokala namn utmärkta

Gunnar Svenssons karta
Gunnar Svensson karta från 2001, reviderad år 2004

Senaste inläggen om öarna:

Det kom ett brev

Brevet var från Valborg Settergren vars syster Annika Österman länge vistades på Hagede. Annika arbetade som etnolog på Nordiska…
Läs mer
1 2 3 4 5 6

Harö av Länsstyrelsen klassat som riksintressant kulturmiljö