Viltinventering på Harö

På HHIF´s årsstämma 2018-07-09 fick styrelsen i uppdrag att försöka vidta åtgärder för att öka avskjutningen av mufflon och dovvilt inom föreningens intresseområde, samt att utreda möjligheterna för en inventering av beståndet.

En systematisk registrering av antalet avskjutet vilt har inte varit möjlig att genomföra men enligt samstämmiga uppgifter så har avskjutningen ökat betydligt jämfört med tidigare år, och uppskattningsvis har sammanlagt 30-40  djur skjutits.

För att genomföra en inventering av viltet på öarna (Harö och Harö-Storö) har vi tagit kontakt med Jon Fjärdhäll, som är markägare  och tillika tillsynsman på Nämdö där man haft liknande problem som på Harö. Man har där under en följd av år genomfört inventeringar som givit en åtminstone ungefärlig siffra på antalet vilt, i Nämdös fall enbart dovvilt.

En sådan inventering brukar göras i månadsskiftet april-maj men med hänsyn till den långdragna vintern i år passar det sannolikt bättre att genomföra den under första hälften av maj.

För att vi ska genomföra inventeringen på ett så rättvisande sätt som möjligt är det viktigt att vi följer vissa riktlinjer. För att hjälpa oss med detta har Jon Fjärdhäll erbjudit sig att komma till ett informationsmöte på Harö, dit alla som vill hjälpa till med inventeringen är välkomna.

Informationsmötet äger rum lördagen 21/4 kl 17:00 i Harö skola Inventeringen planeras sedan till lördagen den 12/5.

För att inventeringen ska bli någorlunda tillförlitlig behövs ganska många som ställer upp. Om vi vill räkna på både Harö och Harö-Storö behövs flera tiotal personer.

Du som är intresserad av att vara med och räkna den 12/5 och som kan delta vid informationsmötet den 21/4 ombeds att senast 17/4 anmäla dig till undertecknad.

Svara också om du kan delta i inventeringen på vilken som av öarna, eller om du bara vill delta på den ena (viktigt att veta om vi inte blir tillräckligt många för båda öarna).

Dan Lindblom

Sekreterare HHIF

e-post: dan.lindblom@hhif.se