Havsplanering

Havs-och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag till havsplaner för Sverige som HHIF lämnade ett remissvar på. I december 2019 överlämnades havsplanerna till regeringen (se www.havochvatten.se/havsplanering ). I ett separat dokument (granskningsredogörelse) redovisas alla inkomna remissynpunkter inklusive vårt svar samt Hav´s kommentarer. Som framgår nedan så har man inte beaktat våra synpunkter så vi får fortsätta att bevaka kommande hot mot Horsten.

HHIF´s synpunkter i sammandrag:

Harö Hasselö Intresseförening finner det mycket anmärkningsvärt att Havs- och vattenmyndigheten har med Horstensleden som ”en eventuell farled genom Stockholms skärgård in till Stockholms hamn” samtidigt som utredningen konstaterar att Horstensleden inte finns med i Nationell plan för infrastruktur 2018-2029. Anledningen till att Horstensleden togs bort från regeringens infrastrukturplan var att Harö Hasselö Intresseförening liksom Värmdö kommun och en rad andra organisationer påvisade det absurda med att spränga bort stora delar av skärgården för att möjliggöra några få stora kryssningsfartyg att komma in till Stockholm. Med tanke på den unika miljö som Horsten med närliggande öar och skär representerar borde begreppet ”Horstensleden” därmed en gång för alla vara död. Utredningsarbete kring den s.k. Horstensleden bör stoppas och att våra skattemedel istället används för att öka kunskapen om vår unika havs- och vattenmiljö i allmänhet och för Stockholms skärgård i synnerhet. Stockholms skärgård är unik och vi anser att närliggande naturreservat borde utökas så att det även omfattar Horstensområdet. 

HaV kommenterar:

Synpunkterna noteras. HaV:s bedömning i granskningsförslaget kvarstår. Den tänkta Horstensleden ligger inte i havsplaneområdet, men ansluter genom två riksintresseanspråk för sjöfart (planerad farled) till trafiksystemet i havsplaneområdet. Det ligger utanför havsplaneringens juridiska mandat att ta ställning till den tänkta farleden. Havsplanen innebär inte ett ställningstagande för eller emot den s.k. Horstensleden. Havsplanen pekar på att samexistensen med andra användningar i havsplaneområdet, såsom natur och försvar med särskild hänsyn till höga naturvärden behöver utredas om det blir aktuellt med en anslutande farled utanför havsplaneområdet. Havsplanen bör ta höjd för att det i en framtid kan bli aktuellt med en ny farled in mot Stockholm.