Årsmöte 2020

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En fackmannamässig inspektion av Harö- och Hagedebryggorna har genomförts, Pär Dehlin informerade om det arbete som genomförts på Hagedebryggan. Hasselö brygga har ej inspekterats i år då den är av nyare datum. Harö Nytt har utkommit under året. Ett utskick till nya fastighetsägare har gjorts för att värva nya medlemmar. Medlemsantalet är relativt konstant.

Åsa Lundholm Hedvall redogjorde för föreningens ekonomi, som fortfarande är god.

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade att årets resultat skulle hanteras enligt styrelsens förslag, dvs överföras till ny kassaräkning samt att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.