Årsmöte 2019

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl a till det arbete som utförts för att måla och renovera de tre vänthusen på Harö, Hasselö och Hagede samt för att byta däck på bryggorna på Harö och Hagede. En fackmannamässig inspektion av bryggorna kommer att ske under kommande period.

Vidare har styrelsen under verksamhetsåret skickat ett remissvar till Havs- och Vattenmyndigheten gällande Horsstensleden samt en skrivelse till tjänstemän vid Region Stockholm gällande färjetrafiken mellan Stockholm och Harö, representerat HHIF vid regelbundna möten med Skärgårdsrådet och Skärgårdens trafikantförening och utfört en andra viltinventering på Harö och Storö. Redogörelse för resultatet av viltinventeringen finns publicerat på hhif.se.

Åsa Lundholm Hedvall redogjorde för föreningens ekonomi, som fortfarande är god. Årsredovisningen bifogas detta protokoll. (Gällande den ekonomiska redovisningen meddelade Åsa att fel rapport dessvärre satts upp i vänthusen inför årsstämman. Den korrekta versionen delgavs stämman.)

Per den 30 april 2019 hade föreningen fått in ca 10.000 kr mindre i medlemsavgifter än vid samma tidpunkt förra året. Denna minskning tros delvis bero på en försening av Harö-Nytt 2/2018. En betalningspåminnelse skickades ut tillsammans med juninumret av Harö-Nytt, vilket har genererat en del nya inbetalningar.

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade att årets resultat skulle hanteras enligt styrelsens förslag, dvs överföras till ny kassaräkning samt att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.