Möte 4 och 5 i Tillgänglighetsgruppen

Tio olika etapper har nu identifierats som de mest svårframkomliga. För att illustrera hur föreslagna förbättringar kommer att se ut i praktiken har en visuell presentation tagits fram, med hjälp av Photoshop.  Genom kontakt med lantmätare/konsult har arbetsgruppen fått information om regelverk och råd för hur det på sikt skulle kan vara möjligt att få till stånd ytterligare förbättringar. 

Tre av etapperna kommer att åtgärdas under våren då familjerna Kempe, Rejler, Larsson och Wängsö ställer sig positiva till detta. HHIF:s styrelse har beslutat att ge ekonomiskt stöd vad gäller materialkostnader. 

Planering av inköp och tillvägagångssätt har diskuterats i arbetsgruppen. Datum för genomförande kommer att sättas upp i vänt-huset på Harö samt annonseras på HHIF:s hemsida och på Facebook.