Möte 3 Tillgänglighetsgruppen

11/1 hade gruppen som arbetar för att förbättra tillgängligheten – mellan  Harö brygga och by – sitt tredje möte. 

Arbetsgruppen vill att arbetet genomförs under våren och att Intresseföreningen står för materialkostnader medan arbetet utförs på en gemensam arbetshelg. Ett bildmaterial kommer att tas fram för att konkretisera de förbättringar som föreslås. Nästa möte har bokats 20/2. Avrapportering till styrelsen planeras till 15/3.