Årsmöte 2018

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl.a till de skriftliga redogörelser angående de två uppdrag som styrelsen fick vid årsmötet 2017, nämligen åtgärder för att på sikt reducera beståndet av mufflonfår och dovvilt på öarna respektive att förbättra framkomligheten till Harö brygga inom byn. Dessa redogörelser finns publicerade på hemsidan.

Övriga aktiviteter har varit att renovera vänthuset i Hagede (pågår) samt att måla om vänthuset på Hasselö (slutförs i juli 2018).

Byten av däck på Harö och Hagede bryggor har inte genomförts som planerat men arbetena är utlovade att genomföras av entreprenör under sensommaren.

Föreningen har yttrat sig angående planerna för Horsstensleden och vi noterar med tillfredställelse att dessa nu förefaller vara nedlagda.

Åsa Lundholm Hedvall redogjorde för föreningens ekonomi som fortfarande är god. Föreningen har haft inkomster under räkenskapsåret spå ca 70 tkr (framförallt medlemsavgifter) och utgifter på ca 40 tre (framförallt pga reparationen av Hagede vänthus). Föreningen disponerar tillgångar på ca 656 tkr varav nu 470 tkr finns på räntebärande konto hos SBSB och resten som ett betalkonto hos Plusgirot.

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade att årets resultat skulle hanteras enligt styrelsens förslag, dvs överföras till ny kassaräkning samt att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.