Rapport från mötet angående viltbeståndet i Harö-området

Vid HHIF´s årsmöte 2017-07-09 gav föreningen styrelsen i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp med representanter för fastighetsägare, övriga boende, jägarna och styrelsen för att diskutera problematiken kring de ökande stammarna av dovvilt och mufflon på öarna i syfte att få fram ett åtgärdsprogram.

Information hade inhämtats från Viltvårdsgruppen på Nämdö där Skärgårdsstiftelsens tillsynsman, Jon Fjärdhäll, organiserat en liknande grupp eftersom man på Nämdö har problem med dovvilt i ungefär samma omfattning som vår viltpopulation, hänsyn tagen till skillnaden i arealer mellan öarna. På Nämdö har man t.o.m. ansökt om skyddsjakt, men trots att man där bedriver kommersiella odlingar som skadas av viltet har skyddsjakt ej beviljats. Man har istället genomfört omfattande inventeringar av djurbeståndet vilket sker under våren och beräknat hur stor avskjutning som behövs för att minska stammen. Med deras hittillsvarande avskjutning har man möjligen kunnat hålla stammen konstant men man har nu överenskommit om att kraftigt utöka avskjutningen. 

Denna information låg till grund för vårt möte som efter ett stort antal försök äntligen kunde avhållas den 22/9. Vid mötet deltog representanter för alla grupper enligt det givna uppdraget.

Uppdraget innebar att:

§1  Ta fram förslag på rutiner för att uppskatta viltbeståndet mer i detalj

§2  Ta fram förslag på rutiner för att rutinmässigt registrera avskjutningen, helst löpande under jaktsäsongen

§3  Diskutera vad som kan göras för att öka avskjutningen i vårt område

§4  Ta fram underlag för att värdera om det finns outnyttjade arealer på öarna som borde kunna användas för jakt (dvs öka möjligheten till avskjutning)

Resultat

§1  En inventering av djurbeståndet kan eventuellt arrangeras under våren om intresse från föreningens medlemmar då finns.

§2  Under den mycket livliga diskussion som fördes på mötet var det tydligt att det saknades intresse från jägarna att medverka i en löpande registrering av avskjutet vilt. Däremot erbjöd man sig att vid slutet av jaktsäsongen lämna en uppskattad siffra. 

§3  Från jägarna deklarerades att man avsåg att öka avskjutningen under årets jaktsäsong, dock utan att i detalj tala om hur.

§4  Denna fråga ajournerades eftersom resultatet av punkterna ovan inte ledde vidare.

Summering

Vid HHIF´s styrelsemöte 13/9 redovisades resultatet av arbetsgruppens möte. Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att det f.n. inte finns något ytterligare som föreningen kan göra. En eventuell inventering enligt §1 ovan får aktualiseras i vår.