Årsmöte 2012

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Det har inte funnits behov av att ägna bryggorna så mycket uppmärksamhet under året. En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Haröbryggan är klar och nästa år är det dags för Hagedebryggan. Nya anslagstavlor till bryggorna är på plats.