Årsmöte 2011

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Bryggorna har utgjort en viktig del av styrelsens arbete. En underhållsplan för våra bryggor finns nu framtagen. Lagning och komplettering av Hagede brygga har bekostats genom Waxholmsbolagets försorg och blev klar under vintern. Föreningen passade samtidigt på att äntligen laga bristerna på Harö brygga. Under verksamhetsåret har även en kjol på Hasselö brygga färdigställts. Några ytterligare omedelbara underhållsbehov på bryggorna synes inte föreligga. Nya anslagstavlor till bryggorna är på väg. Renoveringen av Björnes konstverk i Hagedes vänthus är slutförd..