Fiske – Byalaget

Fisket förr

Förr fördelades fisket så rättvist som möjligt genom att fiskeredskapen flyttades mellan olika fiskeplatser – årsvis, veckovis eller efter andra intervaller. Så småningom förlorade fisket allt mer sin ekonomiska betydelse och det var besvärligt att flytta redskapen och att åka långa vägar för att vittja dem. År 1928 beslöt därför samtliga byamän att förenkla fisket och kom överens om att de som ägde mantalssatta fastigheter och fastigheter som vid avstyckning fiska utanför sina egna stränder. De markägare som hade korta stränder i förhållande till sin markareal och mantal kompenserades genom s.k. ”sämjedelning” (rätt till fiske på andra platser), vilken har respekterats i huvudsak sedan dess.

Bildandet av ett fiskevårdsområde

På årsmöte 1980 med Harö Byalag beslöts att bilda ett fiskevårdsområde, vilket skedde genom förrättning några år senare. Det innebär att fisket i Harö Skifteslags oskiftade vatten i huvudsak skall ske utanför egen strand, men med de hävdvunna korrigeringar som fanns i den gamla ”sämjedelningen”. Det är fiskestämmans uppgift att fast-ställa hur detta i detalj ser ut genom den s.k. fiskeplanen.

Fiskestämman har begärt att Länsstyrelsen skall utfärda totalt fiskeförbud i lekvikarna inom Harö Fiskevårdsområde, årligen under perioden 1 april – 15 juni. För övrig tid kan fritidsfiskare hos Lars-Arne Pihl, Lerviken, telefon 571 570 82, mot en avgift (f.n. 200 kr/år) nätfiska inom vissa gemensamma 
områden.

Harö byalag

Byalaget utgörs av byamännen, vilka är ägare till mantalssatta fastigheter (s.k. ”stamfastigheter”). Sådan mark kan vara obebyggd eller bebyggd och när tomter avstyckats, är det ofta mantalssatta fastigheter som omgärdar tomten.

Byalaget äger viss samfälld mark, såsom vägar, kobbar och skär, samt den s.k. skoltomten med skolbyggnaden på. Skoltomten skänktes till Byalaget av vissa Haröbor redan 1883 och en mindre del av tomten skänktes av Djurö församling så sent som 1978. Byalaget förvaltar den samfällda marken inom Harö Skifteslag och har enligt stadgarna till ändamål att tillvarata delägarnas intressen och att förvalta och vårda Byalagets gemensamma egendom.

Styrelserna i Byalaget och Fiskevårdsområdesföreningen utgörs av samma personer (Göte Lindström, Lars Olofsson, Lars-Arne Pihl, Erik Lindström och Magnus Odin) och byalagsstämma respektive fiskestämma brukar hållas på pingstafton kl. 11.00 varje år i skolhuset, dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Magnus Odin, ordförande i Harö Byalag och i Harö Fiskevårdsområdesförening