Vid årets inventering ställde 37 personer upp för att räkna vilt under 3 timmar en klar och solig lördagskväll. 16 personer på Storö och 19 personer på Harö.

Efter en genomgång och avstämning av alla inlämnade rapporter så landar årets observationer på 169 djur.

 

2018

2019

2020

Mufflon, Harö

114

88

97

Dovvilt, Harö

40

10

22

Dovvilt, Storö

35

63

50

Antal vilträknare 40 31 35

 

Viltinventering 2020

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. En annan felkälla är att det är omöjligt att veta om vissa djur räknats mer än en gång eftersom dom rör sig under observationstiden. Uppenbara fall av dubbelräkning är bortrensade ur summeringen av observerade djur.

För en jämförelse mellan åren så bör man även beakta antalet vilträknare.

Ett stort tack till all de som satte av en lördagskväll för att genomföra inventeringen. 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra