Föreningen följer kontinuerligt upp planering och utveckling av möjligheterna att komma ut till våra områden i skärgården.

Nu är det dags att sända in remissvar på Remiss för Sjötrafikutredning del 1 TN 2019-0440

Vårt svar från HHIF finns här Remissvar HHIF

Just nu genomför Länsstyrelsen Stockholm en enkätundersökning kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård. Syftet med enkäten är att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på olika platser i skärgården och vad de som faktiskt spenderar sin tid i skärgården tycker och tänker om skärgårdsavfallet och hur det hanteras. Enkäten riktar sig därför till alla skärgårdsboende, både heltid-, deltid- och fritidsboende, samt företagare i skärgården.

Länsstyrelsen vill gärna nå ut till så många hel- eller deltidsboende skärgårdsbor och företagare som möjligt för att delta i enkäten. Det skulle därför vara till stor hjälp om ni som är aktiva i skärgården och har ett etablerat kontaktnät bland de boende vill uppmärksamma enkäten och sprida den vidare till era medlemmar och de som bor i er del av skärgården.

Enkäten är öppen fram till den 31 januari 2020. Bland frågorna får boende ta ställning till hur de upplever olika delar av avfallssystemet – från grovsopor och farligt avfall till hushållssopor.

Enkäten finns tillgänglig på: www.webropol.com/s/avfall

Eller via QR-koden:

QR kod avfall

Lansstyrelsen

Havs-och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag till havsplaner för Sverige som HHIF lämnade ett remissvar på. I december 2019 överlämnades havsplanerna till regeringen (se www.havochvatten.se/havsplanering ). I ett separat dokument (granskningsredogörelse) redovisas alla inkomna remissynpunkter inklusive vårt svar samt Hav´s kommentarer. Som framgår nedan så har man inte beaktat våra synpunkter så vi får fortsätta att bevaka kommande hot mot Horsten.

HHIF´s synpunkter i sammandrag:

Harö Hasselö Intresseförening finner det mycket anmärkningsvärt att Havs- och vattenmyndigheten har med Horstensleden som ”en eventuell farled genom Stockholms skärgård in till Stockholms hamn” samtidigt som utredningen konstaterar att Horstensleden inte finns med i Nationell plan för infrastruktur 2018-2029. Anledningen till att Horstensleden togs bort från regeringens infrastrukturplan var att Harö Hasselö Intresseförening liksom Värmdö kommun och en rad andra organisationer påvisade det absurda med att spränga bort stora delar av skärgården för att möjliggöra några få stora kryssningsfartyg att komma in till Stockholm. Med tanke på den unika miljö som Horsten med närliggande öar och skär representerar borde begreppet ”Horstensleden” därmed en gång för alla vara död. Utredningsarbete kring den s.k. Horstensleden bör stoppas och att våra skattemedel istället används för att öka kunskapen om vår unika havs- och vattenmiljö i allmänhet och för Stockholms skärgård i synnerhet. Stockholms skärgård är unik och vi anser att närliggande naturreservat borde utökas så att det även omfattar Horstensområdet. 

HaV kommenterar:

Synpunkterna noteras. HaV:s bedömning i granskningsförslaget kvarstår. Den tänkta Horstensleden ligger inte i havsplaneområdet, men ansluter genom två riksintresseanspråk för sjöfart (planerad farled) till trafiksystemet i havsplaneområdet. Det ligger utanför havsplaneringens juridiska mandat att ta ställning till den tänkta farleden. Havsplanen innebär inte ett ställningstagande för eller emot den s.k. Horstensleden. Havsplanen pekar på att samexistensen med andra användningar i havsplaneområdet, såsom natur och försvar med särskild hänsyn till höga naturvärden behöver utredas om det blir aktuellt med en anslutande farled utanför havsplaneområdet. Havsplanen bör ta höjd för att det i en framtid kan bli aktuellt med en ny farled in mot Stockholm.

Horstenleden är åter på tapeten. Där kan man läsa:

Havs- och vattenmyndigheten har med Horsstensleden som ”en eventuell farled genom Stockholms skärgård in till Stockholms hamn” samtidigt som utredningen konstaterar att Horstensleden inte finns med i Nationell plan för infrastruktur 2018-2029.

Här finns en länk till remissvaret från HHIF.

Länk till Facebook-gruppen Stoppa Horstensleden 

Länk till Havs och Vattenmyndighetenom Östersjön

Hjartstartare langsida

På Haröbrygga i vänthuset finns en hjärtstartare bekostad av HHIF. Denna hjärtstartare är registrerad hos hjärtstartarregistret.se vilket innebär att SOS alarm hittar den på sin karta. Så när man ringer 112 vid ett hjärtstopp så hänvisar de till den om man befinner sig i närheten.

Ytterligare en hjärtstartare finns på somrarna hemma hos Charlotta Sjöberg på Storö. +46 70 484 52 83

En uppmaning till alla er som äger en hjärtstartare är att registrera den på hjärtstartarregistret.se!

Alla, även unga personer, kan använda en hjärtstartare! Man kan inte göra fel 

Hjartstartare

eller ge en felaktig elektriskstöt om personen ifråga egentligen inte skulle behöva den. Hjärtstartare räddar liv!

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra