Bredbandssatsningen fortsätter i det nya Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 som regeringen beslutade om den 5 juni 2014 och som nu är granskat och godkänt av EU-kommissionen. Jordbruksverket är den svenska myndighet som har ansvar för programmet och att ta fram villkoren för de olika projektstöden.

Jordbruksverket har under hösten tagit fram ett nationellt regelverk som bl.a. innehåller ett poängsättningssystem som ska hjälpa länsstyrelserna att prioritera mellan projekt. Enligt det poängsystemet får man inte räkna in fritidshus, dvs. områden med många fritidshus och få fastboende har lägre prioritet (vilket är fallet i Harö-området). Men när en förening beviljas bidrag så är dock även fritidshus bidragsberättigade.

Jordbruksverket har fått en hel del kritik för det nya regelverket som innehåller många odefinierade begrepp vilket leder till svårigheter att tolka det. Länsstyrelsen i Stockholm ser problem med Jordbruksverkets regler, som slår hårt mot Stockholms skärgård med många fritidsboende, och försöker hitta sätt att hantera de nya reglerna. Länsstyrelsen vill att de övergripande planerna för bredbandsutbyggnaden som både Länsstyrelsen och respektive kommuner har ska ligga till grund för vilka projekt som ska prioriteras. Diskussionerna mellan Länsstyrelsen och Jordbruksverket är inte slutförda.

Den ansökan som Harö Bredband Ekonomisk förening lämnade in i november 2013 kommer att behöva uppdateras för att anpassas till de nya villkoren som Länsstyrelsen i Stockholm håller på att ta fram. Det verkar ta tid och något beslut om stöd till bredband kan inte förväntas före september 2015.

I Stockholms skärgård pågår över 15 bredbandsprojekt och av dessa har 7 föreningar hitintills beviljats bidrag. Med Möja Bredbandsförening som samordnare har det bildats forum för erfarenhetsutbyte mellan bredbandsprojekten. Vi i Harö Bredband får löpande information från forumet för att kunna ta ställning till hur vi ska agera. Vi återkommer med information om vad som händer här på hemsidan.