Vid årets inventering ställde 37 personer upp för att räkna vilt under 3 timmar en klar och solig lördagskväll. 16 personer på Storö och 19 personer på Harö.

Efter en genomgång och avstämning av alla inlämnade rapporter så landar årets observationer på 169 djur.

 

2018

2019

2020

Mufflon, Harö

114

88

97

Dovvilt, Harö

40

10

22

Dovvilt, Storö

35

63

50

Antal vilträknare 40 31 35

 

Viltinventering 2020

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. En annan felkälla är att det är omöjligt att veta om vissa djur räknats mer än en gång eftersom dom rör sig under observationstiden. Uppenbara fall av dubbelräkning är bortrensade ur summeringen av observerade djur.

För en jämförelse mellan åren så bör man även beakta antalet vilträknare.

Ett stort tack till all de som satte av en lördagskväll för att genomföra inventeringen. 

Den årliga viltinventeringen kommer att genomföras lördagen den 2:e maj mellan kl. 18:00 - 21:00.

Viltinventering 2020

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från tidigare viltinventeringen 2018 hittar ni på Viltinventering 2018-05-12.

Resultat från viltinventeringen 2019 finns på Resultat-viltinventering-2019-05-04. All information från arbetsgruppen för Viltbestånd finns samlat under fliken Viltbestånd som finns i högermenyn som visas under fliken Föreningen.

Om vi ska kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjorts föregående år behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade på Harö och Storö. För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som varit med tidigare har fått uppleva fina skymningar och på sina håll åtskilliga skymtar av dov och mufflon.

 Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

 Tove Strauss (Harö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pär Dehlin (Storö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vid årets inventering ställde 31 personer (jämfört med 40 personer 2018) upp för att räkna vilt under 3 timmar en lördagskväll, 19 personer på Storö och 12 personer på Harö.

Totalt observerades 161 djur. 63 djur observerades på Storö (alla dovvilt) och 98 på Harö, varav 88 mufflon. Förra året observerades 189 djur. 35 djur på Storö (alla dovvilt) och 154 på Harö, varav 114 mufflon.

Tre hjortar

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. För en jämförelse mellan åren så bör man beakta att vi hade en sämre täckning detta år.

En uppföljning av förra årets inventering kommer att genomföras lördagen den 4:e maj mellan kl. 18:00 - 21:00.

Vilt bild

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från förra årets viltinventering hittar ni på hhif.se (“Viltinventering 2018-05-12”).

Länk: https://www.hhif.se/index.php/arbetsgrupper/viltbestand/207-viltinventering-2018-05-12

 För att kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjordes förra året så behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade mellan Harö och Storö.

För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som var med förra året fick uppleva en fin skymning och på sina håll några skymtar av dov och mufflon.

Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

Pär Dehlin (Storö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tove Strauss (Harö), e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bakgrund

Det stora och ökande antalet vilt (framförallt mufflon och dovvilt) på Harö och Storö med omgivande öar har orsakat problem för boende på öarna, dels pga påverkan på både den naturliga och den odlade floran, men även en påtaglig ökning av antalet fästingar med en befarad ökning av fästingöverförda sjukdomar till både människor och husdjur.

Vid HHIF´s årsmöte 2017 uppdrogs åt styrelsen bl.a. att försöka genomföra en inventering av antalet vilt på öarna i syfte att få en tydligare uppfattning av problemets storlek och för att skapa ett underlag för framtida jämförelser.

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra